24SS 'Re: Work'

   

오리지날웨어를 일꼬르소만의 느낌으로 재해석한 시즌으로 실험적인 소재 사용과 빈티지한 워싱, 프린트등을 활용하여 새로운 기준을 제안합니다.   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 

비밀번호 인증

글 작성시 설정한 비밀번호를 입력해 주세요.

닫기